V 2 :26-27
Notarum ExplicatioA.   Kafwan 1 hemman

1.   Nilß Olufßon skattar 7 öre
       Vtßädhe     2 3/4 <tunna>     höö 30 Gillingar
      
I Engzååß vtßäde 1/4 tunn folio 26.
                                         Summa acker1    3 tunnor
                                         Engh    30 Gillingar

Till dätta hemman ähr skogh
och mulebet till nödtorftenn.
G<r>undh leer jordh så mycket här
finnes, och lider altidh skada
af kölldh.

B.   Engzååß ähr beteskogh till
1.   Nilß i Kafwan folio 26.
2.   Hustru Carin Anßättra folio 28.
3.   Oluff Pärßon i Ångßattra2
      folio 28.
4.   Jahann Jonßon i Nääß folio 21
      hwilkaß vtßäde och höö ähr
      annoterat medh bolebyar[a]na.

Till dätta bodelandh ähr liten
skogh och mulebet.

C.   Gunbiörnß bodha ähr beteskogh till
5.    Jon Olßon i Rogjärdhe folio 27.
6.    Hustru Carin i Ångßätra folio 29.

D.   Biörckewallen ähr
       betezskogh till
7.    Oluff Pärßon i Ångßätra
       folio 28.
8.    Mårthen Olßon i Rog-
       järdhe folio 32.

Hwilkaß vtßädhe och höö
ähr medh bolbyn noterat.
Till dätta bodelandh ähr
godh mulebet och tarfwe-
skogh.

E.   Gamble Wallen till
9.   Hustru Britha Hybo hwilkes
      höö ähr noterat medh
      bolebyenn folio 15.

Här till ähr godh mulebet
och tarfweskogh.

F.   Wänååß Wallen ähr Betezmarck till
10.  Mårthen Olßon i Ångßättra folio 29.
11.  Mäster Steen Pärßon i Ångßätra folio 29
       hwilkes höö ähr medh bolebyn noterat
       folio 28.

Här till ähr godh skog och mulebet.

G.   Siußååß ähr bodelandh till
12.  Månß Jonßon i Vthanåker folio 49
13.  Pär Jonßon i Kålßwedia <folio> 24.
14.  Oluf Ånderßon i Ångsättra folio 24
       hwilkaß egor finnaß wedh bolebyn
       noterat <folio> 24.

Här till ähr godh skogh och mulebett.

(Karttext:)

Scala Ulnarum1 D.v.s. åker.
2 D.v.s. Ångsättra.