V 2 :28-29
Notarum ExplicatioA.   Lyckebergh ähr bodlandh till Mårten Swen
ßon i Sillerbo
       hwilkes vtsäde och höö fins widh bolbyn noterat folio 37.

B.   Ångsätra byn 12 grannar

1.    Hustru Carin Joen Anundßons skattar 6 öre 12 thr
       Vtsäde     1 ½ tunnor     höö 12 gillinger
      
Boda landh i Tranwijk  folio 38
       Vtsäde 3/8 tunnor höö 4 gillingar
       Humblegårdh 1/4 lispund
                                         Summa åker    1 7/8 tunnor
                                         Engh                16 gillingar

2.   Mårten Joenßon skattar 8 öre
     
Vtsäde     2 3/4 tunnor     höö 4 gillingar
     
Bodelandh i Beckebo  folio 37.
      Vtsäde 2 tunnor höö 18 gillingar
      Humblegårdh 1/4 lispund
                                         Summa åker    4 3/4 tunnor
                                         Engh                22 gillingar

3.   Lars Pederßon skattar 10 öre 6 ½ thr
      Vtsäde     2 ½ tunnor     höö 8 gillingar
     
Bodelandh i Huållie  folio 31
      Vtsäde 1 ½ tunnor höö 14 gillingar
      Bodelandh i Beckebo folio 37.
      Vtsäde 1 tunnor höö 6 gillingar
      Humblegårdh 1/4 lispund
                                         Summa åker    5 tunnor
                                         Engh                28 gillingar

4.   Mårtenn Olofßon skattar 15 öre 12 ½ thr
      Vtsäde     7 ½ tunna     höö 28 gillingar
     
Betes skogh i Wenåswallen  folio 27
      Höö 8 gillingar
      Humblegård ½ lispund
                                         Summa åker    7 ½ tunnor
                                         Engh                36 gillingar

5.   Wästersteen Pederßon skattar 14 öre 4 thr
      Vtsäde     5 3/4 tunnor     höö 22 gillingar
     
Betesskogh i Wenåswallen  folio 27
      Höö 10 gillingar Humblegård 1/4 lispund
     
                                         Summa åker    5 3/4 tunnor
                                         Engh                32 gillingar

6.   Mårten Pederßon skattar 6 öre 21 thr
      Vtsäde    2 7/8 tunnor     höö 16 gillingar
     
Betesskog i Huallie  folio 31
      Vtsäde 1 5/8 tunnor    höö 12 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                         Summa åker    4 ½ tunnor
                                         Engh                28 gillingar

7.   Olof Pederßon skattar 12 öre 3 ½ thr
      Vtsäde    3 ½ tunna    eng 16 las
     
Bodelandh i Österåkra  folio 23.
      Vtsäde 4 1/8 tunnor höö 27 gillingar
      Betes skogh i Biörkewallen folio 27.
      Vtsäde 3/8 tunnor höö 5 gillingar
     
Betesskog i Engzåås engh 2 gillingar folio 27.
      Humblegårdh ½ lispund
                                         Summa åker    8 tunnor
                                         Engh                50 gillingar

8.   Hustru Carinn Simon Joenßons skattar 9 öre
      Vtsäde     1 1/4 tunnor     höö 13 gillingar
     
Bodelandh i Biärt  folio 42.
      Vtsäde 1 ½ tunnor höö 9 gillingar   
                                         Summa åker    2 3/4 tunnor
                                         Engh                22 gillingar

9.   Östersteen Pederßon skattar 9 öre 22 thr
      Vtsäde     4 ½ tunnor    höö 24 gillingar
     
Betesskogh i Caijewallenn  folio 30.
      Höö 6 gillingar Humblegård ½ lispund
     
                                         Summa åker    4 ½ tunnor
                                         Engh                30 gillingar

10.  Ähr bodelandh till Lars Olofßon
       i Rångsätra folio 49.
       Hwilkes vtsäde och höö fins widh
       bolbyn noterat

11.  Hustru Carin Olof Erßons skattar 4 öre12 thr
       Vtsäde 2 tunnor höö 8 gillingar
       Bodelandh i Holenda folio 40.
       Vtsäde ½ tunnor höö 6 gillingar
       Humblegårdh 1/4 lispund
                                         Summa åker    2 ½ tunnor
                                         Engh                14 gillingar

      Till denne byn ähr liten tärfue skogh,
      mulebet och fischiewaten.

C.   Lerblandat jordh

D.   Grundh leer jordh

E.   Grundh sandh jordh

F.   Denne holmen kallas
      Preste holmen och lyder
      prestebordet till.

G.   Hårdwaldz engh

H.   Sank engh

(Karttext:)

Wägsna siö
Wägsna siö
Scala ulnarum