V 2 :32-33
Notarum Explicatio

A.   1.   Böle ähr bodalandh till Olof Joenßon
             i Lisbo, hwilkes vtsäde och höö ähr wid
             sielfua bolbyn noterat folio 35.
2.          Mårtenn Olßonn i Ångsätra folio 29.

B.         Råggiäl 3 grannar
3.         Joenn Olofßonn skattar 8 öre 1 thr
           
Vtsäde 5 tunnor   höö 28 gillingar
           
Bodelandh i Tranewijk folio 38.
            Vtsäde 1/4 tunnor   höö 10 gillingar
           
J Gundbiörsboda hö 6 gillingar folio 27.
            Humblegårdh 1/4 lispund
                                                         
Summa   åker 5 1/4 tunnor
                                                                         engh 44 Gillingar

4.         Peder Anderßon skattar 11 öre
           
Vtsäde 4 1/4 tunnor  höö 22 gillingar
           
Bodelandh i Huallia folio 31.
            Vtsäde 3/4 tunnor  höö 4 gillingar
            Humblegårdh 1/4 lispund
                                                         
Summa   åker 5 tunnor
                                                                         engh 26 Gillingar

5.         Mårten Olßon bergzman skattar 17 öre
           
Vtsäde 3 tunnor   höö 46 gillingar
           
Bodelandh i Biörkewallen folio 27.
            Vtsäde 3/4 tunna   höö 16 gillingar
            Humblegårdh ½ lispund
                                                         
Summa   åker 3 3/4 tunnor
                                                                         engh 62 Gillingar

           
Till deßa heman ähr liten tarfwe-
            schog, mulebet och fischiewaten.
            Grund ler jordh och hårdwaldhz engh
            så myckit här finnes.
            Denne bys ägor lyda vnderstundom skada
            af kiöldh.

(Karttext:)

Wägsna Siö
Scala ulnarum