V 2 :36-37
Notarum Explicatio


A.  Sillerbo by
1.   Mårtenn Swen
ßon skattar 16 öre 20 thr
      Vtsäde 4 tunnor   höö 28 gillingar
     
Bodelandh i Lyckebergh folio 28.
      Vtsäde 3 tunnor   höö 8 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                          Summa   åker 7 tunnor
                                                                         engh 36 gillingar

2.  Ähr bodelandh till Anders Larßon i Tegelkiär
      hwilkes höö och vtsäde fins widh bolbyn note-
      rat folio 1.
     
3.   Bodelandh till Joen Engelbrechtßon i Stor-
      haga hwilkes höö och vtsäde fins widh bol-
      bynn noterat. folio 60.

4.   Ähr bodelandh till Erich Olßon i Skogsta
      hwilkes vtsäde och höö fins wid bolbyn noterat folio 48.

5.   Olof Tepmarßon skattar 2 öre 10 thr
      Vtsäde 1 1/4 tunnor   höö 10 gillingar
                                                         
Summa   åker 1 1/4 tunnor
                                                                         engh 10 gillingar

6.   Hans Olßonn skattar 17 öre 10 thr
      Vtsäde 3 tunnor   höö 30 gillingar
     
Humblegårdh ½ lispund
                                                         
Summa   åker 3 tunnor
                                                                         engh 30 gillingar

     
Till denne byn ähr skogh, mulebet,
      och fischiewatn til nödtorftenn
      sampt qwarnestelle.
      Denna bys ägor lijda altid stor
      skada af kiöldh.
    
C.  Grund ler jordh

D.  Hårdwalls engh

E.  Sanck engh

B.  Beckebo 8 grannar
7.   Gundmundh Anderßonn skattar 9 öre
     
Vtsäde 1 3/4 tunnor   höö 18 gillingar
     
Bodelandh i Norre Lisbo folio 35.
      Vtsäde 1 tunnor   höö 10 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                         
Summa   åker 2 3/4 tunnor
                                                                         engh 28 gillingar

8.   Ähr bodelandh till Lars Pederßon i Ångsätra
      Hwilkes vtsäde och höö ähr widh bolbyen
      noterat folio 29.

9.   Mårtenn Olßonn skattar 12 öre 12 thr
      Vtsäde 3 tunnor   höö 22 gillingar
     
Bodelandh i Järde folio <...>.
      Vtsäde 2 3/4 tunnor   höö 12 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                         
Summa   åker 5 3/4 tunnor
                                                                         engh 34 gillingar

10. Joenn Anderßonn skattar 10 öre 12 thr
      Vtsäde 1 1/4 tunnor   höö 24 gillingar
     
Bodelandh i Siöbo folio <...>.
      Vtsäde 3/4 tunnor   höö 16 gillingar
      Humblegårdh 1 lispund
                                                         
Summa   åker 2 tunnor
                                                                         engh 40 gillingar

11. Hustru Carnin skattar 6 öre 15 thr
      Vtsäde 2 tunnor   höö 12 gillingar
     
Bodelandh i Norre Lisbo folio 35.
      Vtsäde 1 3/4 tunnor   höö 30 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                         
Summa   åker 3 3/4 tunnor
                                                                         engh 42 gillingar

12.  Bodalandh till Mårten Jonßon i Ångsätra
       huars höö och vtsäde fins noterat folio 29.

13.  Markus Swenßon skattar 10 öre
      Vtsäde 4 tunnor   höö 24 gillingar
     
Betesschogh i Biörnbergzwallen folio <...>
      Höö 6 gillingar humblegårdh 1/4 lispund
                                                         
Summa   åker 4 tunnor
                                                                         engh 30 gillingar

14. Bodalandh til Olof Jonson i Norre Lißbo
      huars vtsäde och höö fins noterat folio 35.

      Till denne byen ähr schogh, mulbet och fischiewatn
      till nödtorften sampt quarnastelle.
      Denne bys ägor lijda altid skada af kiöldh.

(Karttext:)

Bäckebo elff
Scala ulnarum