V 2 :42-43
Notarum Explicatio


A.  Låket ähr bodalandh till
1.   Hustru Anna i Järde
folio 21..

2.   Hustru Carin i Ångsätra folio 29.
      Hwilkas vtsäde och hö fins widh
      bolbyn noterade.

      Till detta bodalandh ähr
      grundh ler jordh och hård-
      waldz engh  så myckit här
      fins och lijder altidh skada
      af kiöldh, här till ähr godh
      skogh och mulbet.

B.   Söder Sandvijk ähr
       bodelandh till
3.   Jonn Pederson i Söder
      Kiemmesta folio 21.

4.   Hustru Lisabet i Hornö
      folio 25.

5.   Hustru Jngiel i Hambra folio 21.

6.   Hustru Carinn i Rolfhambra folio 52.

      Till detta Bodalandh ähr
      godt fischie watn, litenn schog
      inthet mulbet.
      Her til ähr grundh sandjord
      och hårdwaldz engh så myckit
      här fins och lijder altidh stor
      skada af kiöldh.

7.   Oloff Danielßon i Norre Kiem-
      mesta folio 21.

8.   Anders Gundmundßon i Wäster-
      åkra folio 25.

C.   Wäster Lißbo 2 gårdar
9.   Anders Biörßon skattar 12 öre 12 thr
      Vtsäde 4 tunnor   höö 45 gillingar
     
Bodalandh i Vply folio 43.
      Vtsäde ½ tunnor   höö 5 gillingar
                                                   
Summa åker    4 ½ tunnor
                                                    Engh                50 gillingar

10. Oloff Anundßon skattar 8 öre 12 thr
      Vtsäde 3 ½ tunnor   höö 30 gillingar
     
Bodalandh i Vply folio 43.
      Vtsäde 3/4 tunnor   höö 6 gillingar
     
Humblegårdh 1/4 lispund
                                                   
Summa åker    4 1/4 tunnor
                                                    Engh                36 gillingar

D.  Vply ähr bodalandh till Lidsbo huars höö och vt-
      säde ähr tillika medh bolbyns noterat folio 43.

E.   Hårdwaldz engh

F.   Sank engh

      Till denna bynn ähr godh mulbet tarfue-
      skogh och fischiewaten och quarnstelle,
      grundh leer jordh så myckit här fins
      och lider altidh stor skada af kiöldh.

(Karttext:)

Låssiö
Vply siön
Lissbo siö
Scala ulnarum