V 2 :56-57
Notarum Explicatio


A.  Skräckla ähr betesschog till
1.   Kiel Jön
ßonn i Söder Kiemmiesta folio 21.

2.   Swenn Påfuelsonn i Kleppa folio 82.
      Huilkes ägor ähre widh
      byn noterade.
      Deßa ägor lijda altidh
      skada af kiöldh.

B.  Gunnarsbo ähr bodalandh
3.   till Olof Anderßon i Norre
      Kiemmesta folio 21.

4.   Påfuel Olßonn i Horna folio 25.
      Hwars höö och vtsäde ähr
      widh bolbyn noterade.

5.   Hustru Chirstinn skattar 2 öre
     
Vtsäde 1 1/4 tunnor   höö 6 gillingar
     
                                                 Summa åker    1 1/4 tunnor
                                                                    Engh    6 gillingar

      Till deße byar ähr skogh och
      mulbet efter nödtorften och
      fischiewatnn litett. Lijda skada af kiöldh.

C.   Mårlångh ähr bodalandh till
6.   Simon Swenßonn i Horna folio 25.
      
7.    Bengt i Hårßbergh folio 21.

8.   Joenn Olßon i Österåkra folio 23.

9.   Peder Jonßonn i Höga folio 22.

10.  Joenn Anderßonn i Hårßberg folio 21.

11.  Joenn Larßonn i Lillehaga folio 4.

      Huilkas höö och vtsäde ähr widh
      bolbyn noterade. Här till ähr
      skogh mulbet och fischie watn
      efter nödtorftenn.
      Deßa lijda altidh skada aff
      kiöldh.

D.   Grundh leer jordh
E.   Grundh sand jordh
F.   Hårdwaldz engh
G.   Sank engh

(Karttext:)

Skräckla engh
Gunnarsbo siö
Mårlångz siö
Scala ulnarum