V 2 :62-63
Notarum Explicatio


A.  Morawall ähr bodalandh till
1.   Peder Ol
ßonn i Wijk folio 65.
      Hwilkes höö och vtsäde ähr widh bolbyn infört.

2.   Swenn Arffuedßonn folio 64.

3.   Peder Jonßonn i Wijk folio 65. 

4.   Joenn Grelßonn i Wijk folio 65.
      Grundh sand jordh och hårdwaldzeng
      så myckit här fins och lijder altidh
      skada af kiöldh.

      Till detta torp ähr huarkenn skog,
      mulbet, fischiewatn eller quarna-
      stelle.

B.   Denne här engh lyder till efterskreffne
      byar nembligen:
      Sunnan åås   folio 68.
      Storhaga   folio 60.
      Lååk   folio 6.
      Boda   folio 3.
      Tegelkiärr   folio 1.

      Och ähr vtsäde och höö noterat widh
      bolbyarna. Hårdwaldz engh och
      grundh sandh jordh så myckit
      här finns och lijder vndertijdenn
      skada af älfwenn.

(Karttext:)

Lusna elff
Lusna elff
Boda engh
Scala ulnarum