V 2 :78-79
Notarum Explicatio


A.  Backebo ähr bodaland till

1.   Nills Lar
ßonn i Öster-
      nääs folio 80.
      Hwars höö och vtsäde
      ähr widh bolbynn
      noterat.

2.   Lars Jonßon i Hybo folio 15.
      Hwars höö och vth-
      säde fins widh sielfue
      bolbynn noterat.

3.   Ähr bodalandh till
      Joenn Olofßonn j
      Kleppa folio 12.
      Hwars höö och vt-
      säde fins widh bol-
      bynn noterat.

      Till deßa bodaland
      ähr grundh leer-
      jordh så myckit
      här finns, och lider
      altidh stoor skada
      af kiöldh.
      Skogh och mulbet
      till nödtorftenn.

B.   Kijla techterna lyda till
4.   Olof Engelbrechtßonn i Skulhambra folio 80.

5.   Ähr bodalandh till Nils Larßonn
      i Östernäs                              folio 80.

6.   Joenn Pederßonn i Kleppa folio 82.

7.   Olof Larßonn i Kleppa folio 82.

8.   Joenn Olofsonn i Kleppa folio 82.
      Denna techter lijda vndertijdenn
      skada af elfwenn.

C.   Grundh sandh jordh
D.   Grundh leer jordh
E.   Hårdwaldz engh
F.   Sank engh

(Karttext:)

Baggebo siö
Lusna elff
Scala ulnarum