V3:Titelblad


            Geometrisch
    Afritningh och Calculation
               öfwer
Gnarp Bärgsziö och Hassela Sochner
            vthi Helsingelandh
Medh thes Åker och Engh hemma wijdh Byarne, och huru theras Åker och Ängh them emillan
fördeelt finnes, sampt theras fäboställen, och hwadh mehra där hoos finnes till åker
och vthmark. Och fram för hwar Sochn Special Geographische taff-
lor, huru Byarna ifrån hwar andra belegne ähro, afmätt,
Calculerat och afrijthatt
          aff

Gnarp Sochn, folio......begynnes.....5
Bärgssiö Sochn folio.....................77
Hassela Sochn folio.....................165

(Tillfogat i efterhand:)
År 1894 den 16 februari blef karteboken M 3 med
ledning af registren inventerad samt fullständig
befunnen
                Alfred Eriksson

(Signerat av lantmätaren:)


                            Anders Gadd