V4a:17-18

Notarum Explicatio

A   Öster Ramssiöö ähr bodelandh till Lars Jngemarssonn
    J Wästanssiöö folio         21

B   Lars Persson i Tiärna folio   14
Desse eftershrefne bönder äga engh i Öster Ramssiöö Nembligen
Joenn Claessonn i Spångmyra folio   2
Anders Jönsson i Tiärna folio      14
Per Joensson i Spångmyra folio   1
Hwilckes höö och vtsäde ähr weedh deras egne bohlebyar
infördt och Noterat
Till dätta hemman ähr godh muhlebet tarfweskogh
och qwarneställe,
Grundh leer giordh så mycket her finnes och lider
altidh skada af kylldh

C   Hårdwalssängh
D   Sanck och måssigh engh


(Karttext:)

Scala ulnarum