V4a:19

Notarum Explicatio

A   Wäster Ramssiöö ähr bodelandh till
    Påfwell Erichsson i Kyrckiebyen folio   10
    desse eftershrefne bönder ähr här i Wester-
    ramssiöö engh:
    Lars Persson i Tiärna folio   14
    Hans Olufsson ibidem folio 14
    Oluf Larsson i Bärga   folio 8
    hwiclkes höö och vtssäde ähr weed deeres egne bohle
    byer infördt och Noterat:
    Grundh leer giordh så mycket her finnes
    och lijder altijd skada af kölldh.

    Till detta hemman ähr nödtorftig muhlebeet
    och tarfweskogh.
B   Hårdwalss engh
C   Sanck engh


(Karttext:)

Ramssiöö
Tomptssiöö