V4a:25-26

Notarum Explicatio

A   Wästerlijda byen

B   Per Nilssonn Skatt 5 öre 21 thr
    Vtssäde   4 1/4 tunna höö 22 Lass
    J Sibberewalle höö    3 Las
    folio 55
                Summa   Åcker 4 1/4
                               Ängh 25

C   Oluff Anderssonn Skatt  3 : 1 th   
    Vtssäde   2 3/4 tunna höö 19 <lass>
    J Sibberewallen höö   2 lass
    folio      55
                          Summa    Åcker
                                         Ängh 21

D   Anders Olufsson Skatt 5 öre 14
    Vtssäde   3 ½ tunna höö 27 <lass>
    Bodelandh i Biörssarf  Vtsäde 7/8 tunna   
    höö   20 Lass folio 66
                      Summa Åcker 4 3/8
                                  Ängh 47

E   Ähr bodelandh till Anders
    Töresson i Wästanssiöö
    huilkes höö och vtssädhe
    ähr weedh bohlebyenn
    Noterat folio 21

F   Matz Olufssonn Skatt 6 öre
    Vtssäde   4 tunnor höö   36
    J Wästerstrååssiöö höö   6
    folio    62
    J Sebbarewallen höö 3 Lass
    folio   55
    J Hälåhssen höö   2 Lass
    folio         55
                         Summa Åcker 4 tunnor
                                     Äng   47 Lass

(Text sidan 26:)
G   Ähr bodelandh till Joen Larsson i Westänsiöö
    hwilckes höö och vtssäde ähr weedh bohlebyen
    Noterat folio 21

H   Joenn Pederssonn skatt   8 öre  16 - vtsäde 6 ½ tunna hö 39 Lass
    Bodelandh i Strååssiöö vtsäde 3/4 tunna höö 20 Lass folio 63
    J Östrelijda höö   1 Lass folio 27
    J Brickan höö 1 Lass folio 29
                         Summa Åcker 7 1/4 tunna
                                     höö 61 Lass

Desse vtbyas bönder äga her i Westerlijda
ägor och ähr höett weedh deres egne bohlebyer
infördt
I   Per Joenssonn i Wästanssiöö folio 21
K   Joenn Pedersson i  Swedieeboda folio 33

Till denne byenn ähr swagh grundh leerblandat
giordh så mycket här finnes och lijder vndertijden
skada af kiöldh och hårdwals ängh så mycket
her finnes i sielfwe byägorne.
L   Sancka och måssige skogzängiar som ly till denne byenn


(Karttext:)

Swåga Ellff
Grund sand giord
Hårdwals ängh

Scala ulnarum