V4a:31

Denne ängiar och åker
tächter lyda till Swedie-
boda byeenn och ähr dett
höö och vtssäde som derpå
faller weedh sielfwe bohle-
byenn Noterat folio 34

Grundh sann giordh åhr
åcker landet så mycket
her finnes och lider
alltidh stoor skada af kiöld

2   Hardwals ängh
3   Små starr och måssig engh
4   Tufwig och måssigh ängh