V4a:39

Notarum Explicatio

1   Andrebooda ähr bodeland till

2   Öster Oluf Joensson i Spångmyra
    folio                              2

3   Lars Påfwelssonn ibidem folio   1
    hwilckes höö och vtssäde ähr weed deres
    egne bohlebyar Noterat

    Till detta bodelandh ähr godh muhlebeet
    Tarfweskog qwar<n>eställe och fiskewatn

    Grundh sandiordh så mycket her fins
    och lider skada af kiölld

4   Hårdwals ängh
5   Sanck måssigh ängh


(Karttext:)

Norredeelen