V4a:44


1 Rågiölebooda ähr bodelandh till Hans
    Olufsson  i Tiärna hwilckes höö och
    vtssede ähr weedh siälfwe bohlebyen
    infördt och Noterat folio    14

Till detta bodelandh ähr muhlebeett
Tarfweskogh, fiskewatn och qwarne
ställe till nödtorftenn.

Hårdwals ängh och grundh leer-
jordh så mycket her finnes och
lider vundertidenn skada af kiölld


(Karttext:)

Rågiölessiöönn

Scala ulnarum