V4a:45-46

Notarum Explicatio

1   Frissbooda ähr bodelandh till
2   Anders Matzssonn i Sweedenn   folio 35
3   Hustrudh Sigrid i Mellanbyenn folio 9
4   Mårthenn Joenssonn i Näppinge folio 10
5   Joenn Anderssonn i Tompta vti Dilssboo sochn
    vtssäde 1 1/4 tunna   höö   13 Lass
6   Joenn Perssonn i Loka i Dilssboo sochnn
    Vtssade    1 tunna    höö   11 Lass
7   Erich Joenssonn i Näppinge folio 10
8   Per Erichssonn J Bärga folio 8
9   Hans Matzssonn i Looka i Dilssboo sochnn
    Vtssäde ½ tunna    höö 10 Lass
10   Påfwell Oluffsson i Mellanbyen folio 10
11   Hans Olufssonn i Tiärna folio 14

Hwilckes höö och vtssåde1 ähr weedh deres egne
bohlebyer infördt och noterat

Till denna bodelandh ähr godh muhlebet
tarfweskoogh och fiskewatn sampt qwarne
ställen
Grundh leerblandat giordh så myckett
her finnes och lider åhrligenn stöör2 skada
af kiölldh

12   Hårdwals ängh
13  Sanck starr ängh


(Karttext:)

Grundh san jordh
Frissboodasiöönn

Scala ulnarum


1 D.v.s. utssäde.
2 D.v.s.  stoor.