V4a:68


Skarph hårdwals engh så mycket her
finnes och lyder vnder Ängebooda
och ähr detta hööt på denna ängiar
tillicka medh det andra som weedh
Ängebooda fallet ähr, infördt wedh
sielfwe bohlebyarne

Denna ängiar lida skada af
ällffwenn


(Karttext:)

Swåga ellff

Scala ulnarum