V4a:71


Skarpa hårdwals ängh så
mycket her finnes och lyder
vnder Ängeboda folio 69

Och ähr detta hööt på denna
ängiar tillika medh det andra
som weed Angeboda fallet ähr
infördt weed sielfwe bohlebyerne

Denna ägor lida skada aff
älfwenn - i det älfwenn
opdrifwer så mycken sandh
at slåttann derigenom förhindras


(Karttext:)

Tofwigh och måssigh ängh
Swåga ällff