V4a:75

Notarum Explicatio

1   J Norredaala ähr bodelandh
    till
2   Lars Påfwelsson i Näppinge folio 9
3   Lars Jngemarsson i Wästassiö folio 21
    Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh
    deres egne bohlebyar infördt
    och Noterat

Grundh sand jordh så mycket her
finnes, och lider altidh skadha
af kiölldh

Till detta bodelandh ähr godh
muhlebeet tarfweskogh och
qwarneställe

4   Hårdwals äng
5   Sanck och måssigh ängh


(Karttext:)

Gåckz tiär
Homo ängh

Desse twenne vthängier, lyda vnder
Norredaala