V4a:Titelblad och register


            Geometrisck
Affritningh öfwer Biur-
åckers Sochnz : / i Hälsinge-
landh / : åkers och engz qua<n>titet,
sampt een kortt Discription
om dess qualitet; calcule-
rat och författadt
    Anno 1641
aff Oluff Larsson Tresck

(Vid sidan av rubriken: )
Biuråkers från 1 till 75
Norbo sochen från 1 till 18

(Register:)

Eftershrefne Byar ähre i Biuråker sochn
 
                                             Gårdar      Skatt          åker           ängh
Spångmyra      folio   1            14            84:9          47             416 ½
Widmyra                   3              2            16:18        19 1/4        58
Ytherängia                 4              3            28:15        13 1/8       101
Mellanängia               5              5            36:21         20 1/4       155
Giärde                       7              3            22:19         12 ½         95
Norreängia                7              3            27:12        14 1/8        136
Bärga                        8              5            27:22         20            170
Näppinge                  9               7            48.11        33 1/4        202
Tåes Gårdenn            9              3            18:4          12 ½         105  
Mellanbyenn              9              5            46:5          23 1/8         186
Kyrckiebyenn            10            6            42:9           25              256
Prästebordet             10
Kyrckiann                 10
Tiärna                       13            7            52:19       25 1/4          208
Moo                         15            1            5:2            3 1/4           37
Mellan Ramssiöö       16            1            6:12          3               45
Öster Ramssiöö         17
Wester Ramssiöö      19
Wästanssiöö              21         8            52:8            28 1/4        338
Wästerlida                25          6            36:2            28 3/8        435     
Österlida                   27          4            28:10          12 5/8        163
Gåhlsmyra                 28          2              8               7               59
Brjckann                   29
Fagerfalla                  32
Swediebooda            34         5               27          17 5/8         186
Sweedhenn               35         1                  6            2 7/8         29

(Skrivet i denna spalt med en senare hand, troligen vid revideringen år 1701:)

Rolfängen                  11
Wessmyreängen         11
Nåhslängen1               11
Hareboängen              11
Hestemyran                12
Ängsämbne                12
Socknemyran             12
Svågatägten               20

Dene Boken blef reviderad
den 5 Martii Anno   1701

(Högra spalten:)

                                  Folio       Gårdar         Skatt         åker         Engh
Hästenåhs                    36         
Afweholm                    37            5               26:17        17 3/4      175
Andreebooda               39
Siäråhs                         40
Moolycka                     41
Länssiöö                       43
Rågiölebooda               44
Frissbooda                   45
Jemma                         47
Söderhafra                   48
Tomptssiöö                  49
Fänssmyra                    51
Nywallenn                     52
Skalmyrewallenn           52
Elffwe                           53
Sebberewallenn            55
Hällåhssenn                  55
Flässma                        56
Norrehafra                   57
Erich Olssgård i Strååssiöö   60}
Wästerstrååssiöö                  61}   6         25:7            16 3/4         110
Österstrååssiöö                     63}
Alssiöö                         64
Biörssarf                       65
Ängebooda                  69
Södredahla                  72
Norredahla                  73

(Skrivet i efterhand:)
År 1894 den 16 februari blef karte-
boken M 4 med ledning af förestå-
ende register inventerad samt full-
ständig befunnen
                                  Alfred Eriksson

(Skrivet samtidigt som registret:)
Norboo sochn fins folio 75.
        


1 På sidan 11 finns Råsslängenn.