V4b:13-14

Notarum Explicatio

1   Bähs daala byen

2   Joenn Erssonn Skatt 8 : 10 ½
    Vtsäde 4 3/4 tunna höö 8 Lass
    i Slåtssweedenn höö   1 Lass folio 12
    i Stoorengenn höö 14 Lass folio 14
                      Summa Åcker 4 3/4 tunna         
                                  Ängh 23 Lass

3   Oluf Perssonn Skatt 5 : 8
    Vthsäde 3 ½  tunna höö 10 ½ Lass
    Funnerewallen  höö   1½ Lass folio 18
    i Stoorängenn höö 4 Lass folio 14
                      Summa Åcker 3 ½ tunna         
                                  Ängh 16 Lass

4   Till denne byenn ähr godh muhlebet
    fiskewaten tarfweskog och/ qwarne
    ställe

5   Steensiähll är bodelandh till
6   Oluf Jacobssonn i Hol[m]ssiö by folio 9
7   Mellan Oluf Pedersson ibidem folio 9
8   Joenn Anderssonn ibidem folio 9
Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh
deres egne bohlebyar infördt
och Noterat

9   Backen

10   Hans Swanssonn Skatt 6 : 15
    Vthsäde 4 ½ tunna höö 3 Lass
    i Stoorengenn höö 24 Lass folio 14
    i Diupedaahl höö 2 Lass folio 15
    i Rånängenn höö 4 Lass folio 12
                   Summa Åcker 4 ½ tunna
                               Engh 33 Lass

11   Erich Swenssonn Skatt 7 öre 7 penningar1
    Vthsäde 6 tunnor höö 5 Lass
    i Diupedaahl höö 2 Lass folio 15
    i Stoorängenn höö 25 Lass folio 14
    i Funnerewallen höö 2 Lass folio 18
                      Summa   Åcker 6 Lass      
                                     Ängh 34 Lass

12   Gamblestränghz byn
                                              öre thr
13   Hindrich Erichssonn Skatt 3 : 8
    Vthsäde 2 tunnor höö 1 Lass
    i Diupedaahl höö 2 ½ Lass folio 15
    i Stoorängenn höö 11 Lass folio 14
    i Finnebärgztächtenn höö 1 ½ Lass folio 15
                      Summa Äcker 2 tunnor
                                  Engh 16 Lass

14   Oluff Joenssonn    Skatt 4 : 21
   
Vthsäde 4 3/4 tunna  höö 4 Lass
     i Diupedaahll höö 2 Lass folio 15
    i Rånängenn höö 4 Lass folio 12
    i Stoorängenn höö 20 Lass folio 14
                         Summa Åcker 4 3/4 tunna
                                     Engh 30 Lass

15   Anders Erichssonn Skatt 6 : 3
    Vthsäde 4 ½ tunna  höö 3 Lass
    i Diupedaahl höö 1 Lass folio 15
    i Råånängenn höö 2 Lass folio 12
    i Stoorängenn höö 24 Lass folio 14
                         Summa Åcker 4 ½ tunna
                                     Ängh 30 Lass

16   Johann Hindrichsson Skatt   5 : 3
    Vthsäde 3 ½ tunnor höö 1 Lass
     i Diupedaahl höö 2 Lass folio 15
    i Rånängenn höö 1 Lass folio 12
    i Stoorengenn höö 18 Lass folio 14
                         Summa Åcker 3 ½ tunna
                                     Engh 22 Lass

17   Hustru Gölj Skatt  6 : 21
    Vthsäde 4 tunnor höö 2 Lass
    i Diupedahl höö 4 Lass folio 15
    i Rånängenn höö 2 Lass folio 12
    i Stoorängenn höö 16 Lass folio 14
                         Summa Åcker 4  tunnor
                                     Engh 24 Lass

Till denne öfwanshrefne byar
ähr godh muhlebet tarfweskog
fiskiewatn och qwarne ställen
och denna åckrar som her vnder
lyda, lida vndertidenn någonn skada af kiölldh

18   Backemoo lyder till

19   Oluf Joensson i Norbobyen folio 6
20   Per Erichssonn ibidem folio 6
21   Gudmundh Ersson ibidem folio 6
22   Lars Perssonn ibidem folio 6
23   Anders Carlsson ibidem folio 6
24   Joenn Matzssonn i Holmsiö folio 9
    hwilckes höö och vthsäde är weed
    deres egne bolebyar infördt

Till detta bodelandh ähr godh
muhlebet och tarfweskogh
Vthi Backemoo ägor tagher
åcker skada af kiölldh

25   Leer jordh
26   Grundh leer jordh
27   Grundh sand jordh

(Text längst ner till höger, folio 14:)
31   Stoorengen
32   Linderengen

Vthi Storengenn och Linderängenn äga så
många bönder som boo vthi Norreboo
sochn, och det höö som dera faller, ähr på
hwar och eenn i synnerheet särdehles Noterat
efter hwars och eens quota weedh sielffwe bohlebyerne
vthi summerne inrächnadt

28   Hårdwals ängh
29   Sanck massigh och tofwigh ängh
30 Sanck och sterigh2 ängh


(Karttext:)

Norredeelenn
Scala uln<a>rum


1 ö och p skrivet ovanför skattetalet.
2 D.v.s. starigh.