V4b:17-18

Notarum Explicatio

1   Feneboo ähr bodelandh till
                                                             folio
2   Joenn Persson i Noreboo byenn folio 6
3   Her Erich ibidem                                6
4   Hafftor Kiällssonn ibidem                   6
5   Prästebordett                                    5
6   Anders Erssonn i Noreboobyen        6
7    Anders Pålssonn ibidem                   6
8    Öster Oluf Olssonn ibidem               6

Hwilckes höö och vtssade ähr weedh
siälfwe bohlebyenn Noterat

Till denna by ähr godh muhlebeet
tarffweskogh fiskewatnn och
qwarneställe

Sandblandat jordh så mycket her
finnes och lider åhrligen stoor
skada af kiölldh

9   Funnarewallen ähr fäbooskog
    till
10   Erich Swänssonn i Backen folio 14
11   Oluff Per▀onn i Bässdaale folio 13
12   Oluf Jacobsson i Holmssiöö folio 9
13   Joenn Larssonn ibidem folio 9

Till denna fääbooda ähr godh
muhlebet och tarfweskogh och
hwilckes höö och vtssäde ähr
egne bohlebyer noterat

14 Biörssboo ähr faboodar till
15   Joenn Anderssonn i Holmssiöö folio 9
16   Wäster Oluf Olsson i Norreboo
    byenn folio   6

Hwilckes höö ähr weedh deres
bohlebyar noterat
Till denne fäboodar ähr goodh
muhlebet tarfweskogh och fiskiewatn.
17   Hårdwals engh
18   Måssigh och tofwigh engh


(Karttext:)

Norredeelen
Scala ulnarum