VaLa:10


(Rubrik:) Geometrice delineatio öffwer edhle och wälborne fru Karin Bååtz säthegårdhz
ängier wedh Stäflöö afmätt och calculerat som här undher wijdhare formäles. Anno 1652.

Notarum Explicatio

Wälborne fruunß engier uthwijser litera    A
Böndherneß engier uthwijser littera          B
Nillß Perßonß engier uthwijser littera       C
Det stycket som wälborne fruun böhr
haffwa till för sijne engeteger effter
rätt vthräckningh uthwijser littera             D

(Karttext:)

Ekee s<kough>1  
Eke skough                 
Scala ulnarum


1 Ekee s, därefter skada i papperet ms.