VaLa:13


(Påskrift vänstra sidan:) Enligheten med det original som funnes uti kongl. landtmäterie
contoreth intygas af Stockholm den 11 martii 1788

???

(Påskrift högra sidan:) Upvist å Östkinds härads allmänna höste ting uti Höckerstad vid Östra
Ny kyrka then 21 october 1789
??????????????        den 2 september 1790

(Rubrik:) Charta öfver Stenby präste<…>1 , Aspetorp, Panketorp samt Bro<sten>2 belägne uti
Östergöthland, Östkinds härad och Stenby socken, författad år 1650 af landtmätaren Johan de
Rogier. Copierad uti kongl. general landtmäteri contoiret år 1788.

Beskrifning

Stenby pastori, Aspetorp, Panketorp och
Brosten.

A2.    Prästeng<…>3  hafver4  en del sine ägor enskilt
          och en del med <…>r5

3.        Norra täppan sand och mulljord utsäde                5 ¾

4.        Sodertäppan6  <…>7  i8  jorden <…>de9           5 ¾

5.        Åkerhumpar i öster och västergärde utsä<de>     4 ¾
                                                                                                            }38 15/32
           Än hafver han med grannar 4 ½ stång
           Utsäde i östergärde                                             11 ¼
           Dito i västergärde                                                10 31/32

6.        Ängehumpar enskilt hö                                        21 lass
           Med grannar 4 ½ stång hö                                  26 7/16 dito    }55 7/16
           Utäng i Helligsta, noterad med F                          8 laß

7.        Aspetorp frälse til Löfsta hafver 4 ½ stång.
           Utsäde i bägge gärden tillhopa                                                    22 7/32


1 Efter präste skada i papperet ms.
2 sten i Brosten osynligt p.g.a. skada i papperet ms.
3 Efter Prästeng skada i papperet ms.
4 Troligen hafver ms, h otydligt och eventuella föregående bokstäver borta p.g.a. skada i papperet.
5 Ordet, sånär som på den sista boktaven, oläsligt p.g.a. skada i papperet ms.
6 Fel för Södertäppan?
7 Här skada i papperet ms.
8 Förmodligen i ms.
9 Ordet, sånär som på de sista bokstäverna, oläsligt p.g.a. skada i papperet ms.

              
Hö af alla äng<ar>                                               laß                  26 7/16

8.        Panketorpet ??? hafver 3 stänger.
           Utsäde i b<…>1  tilhopa                                                            14 13/16
           Hö af alla äng<ar>2                                            <las>s3            17 10/16

9.        Brosten til??? hafver 4 stänger.
           Utsäde i bägge gärden tilhopa                                                    19 ¾
           Hö af alla ängar                                                  lass                  23 ½

10.      Östergärde ler och mulljord utsäde                                             40

11.      Västergärde samma jordmon utsäde                                           39

12.      Nyängen hårdvall                                               40 laß

13.      Storängen hårdfniugsvall                                     40 dito

14.      Broängen hårdfnjugsvall, mäst upgräfven til torf   10 lass             94

15.      Fyrby kärret                                                       4 dito

16.     Ängehump til cronogården i Biärkisa                    2 lass
          Ingen skog, ringa bete, fiske i allmänningen
          Bråviken.

(Karttext:)

<N>orr4
Klåckarevret
Här taga Bjärkisa ägor vid
Trädgård
Här möta Tyreby ägor
Långtorps ägor taga här vid
<Hell>igesta5  frälsehemman
Västergärdet til Helligsta
Helligsta östergärdet
Ny ängen hårdvall.
Här tager Lillesten vid.
Broängen hårdvall.
Beteshage.
Stor ängen fniugvall.
Alne mått.
Här vidtaga Ysta ägor.1 Texten oläslig p.g.a. skada i papperet (bägge gärden?).
2 Endast äng läsligt p.g.a. skada i papperet.
3 Endast sista s fullt synligt ms.
4 Endast orr fullt synligt ms.
5 Endast igesta går att läsa p.g.a. skada i papperet.