VaLa:14


(Rubrik:) Geometrisk charta uppå Haddetorp i Östergiötland, Lysings härad och Heeda sochn,
såsom den är affattad och beskrifwen af framlidne landmätaren Johan Larsson Grott wid paß
åhren 1639 eller 1640.

Notarum Explicatio

1.    Haddetorp cronehemman 1.

A.    Utsäde i Norregiärdet 11 ¾ tunnor

B.    Utsäde i södra giär-
       det                                12 tunnor

C.    Äng till 30 laß höö.

D.    En kalfhage.

E.    En sqwaltequarn
       Flera lägenheter eller
       nyttigheter fins der in-
       tet

(Karttext:)

Kalfhage
Här tager Heda ägor wid
Lerjord
Lerjord
God äng
God hårdwalls äng
Denna bäck skillier Haddetorp och Dysewed åth.
Lerjord
Äng
Här tager och Waldby ägor wid.
Ahlnar
Scala ulnarum

(Påskrift, sidan:)

Numero 60 charta sigillata betald åtta öre silvermynt Stockholm den 27 julii 1734 Carl von
Kemphen

(Påskrift, nedtill:)

Med original chartan i kongl. lantmäterii contoiret wara likalydande attesterar Stockholm den
27 julij 1734 Bengt Sahlner.