VaLa:15


(Rubrik:) Geometrisk charta öfver Smeberga uti Östergöthlands län, Asks härad och Aska
sokn, författad år 1635 af ordinarie landtmätaren Johan Larson Groth, afritad i kongl general
landtmäterie contoiret år 1815 utaf Birger Blomenberg

Beskrifning
                                                                                                                Tunnor        Lass
1. Smeberga kronohemman                                                          1            
    Räntar 10 tunnor korn, hafver i byaskifte 24 alnar bred åker.
                i norrgärdet                                                                                  16
    Utsäde    i söder gärdet                                                                            14
    Äng til hö                                                                                                                  20
    Eljest fins en äng på 1635 års charta öfver Ulma, som och här är
    inräknat. Nödtorftig utmark.

2. Ibidem kronohemman                                                                1
    Räntar 6 tunnor korn, hafver i byamål 18 alnar bred åker
                i norrgärdet                                                                                 13
    Utsäde    i södergärdet                                                                            10
    Äng til hö med den äng som finnes på 1635 års charta öfver Ulma                            18

3. Ibidem frälsehemman                                                                1
    Hafver i byaskifte 18 alnar bred åker
                i norrgärdet                                                                                 13
    Utsäde    i södergärdet                                                                            10

4. Äng til hö                                                                                                             18
    Ibidem frälsehemman 1 är aldeles lika med föregående hemman. Nota bene

5. Ibidem frälsehemman                                                                 ½
    hafver i byamål 12 alnar bred åker
    Utsäde i norrgärdet                                                                                  8
    Utsäde i södergärdet                                                                                7
    Äng til hö sommarlass                                                                                             10
    Till Smeberga är god utmark och mulbete

6. Risby ägor finnas har1  på afritningen noterade, som tillföre-
    ne hafver varit en gammal Odalby, på hvilka ägor skattegår-
   den i Ask hafver upptagit en vret til 3 ½ tunland.

7. Skattegården i Råcklunda en vret til 3 tunland.
                Äng ibidem til hö 2 lass.

8. Kronogården i Smeberga en vret til                                                         1 ½

9. Ängen på Risby ägor
1 Fel för här?

10. Ängen på Risby ägor

Där höga öfverheten nådigast föreskrefne Risby
ägor täckes igen kalla och det låta uppbygga
kan väl där en eller två goda kronogår-
dar blifva.

En utjord til Smeberga igenfinnes på Johan Larson Groths char-
ta öfver Wårby, författad år 1635.

(Karttext:)

Lind
Lind
Enge hage
Svartmylla
Hårdvalsäng
Aln mått
Lind
Beteshage
Smeberga
God hårdvalls äng
Beteshage
Svartmylla
Risby ägor underskrefne och har tillförne varit där påbygdt  hemman och hele Risby
Kronojordh vret
Denna vreten har Ask skatte gård och ligger på Risby ägor
God hårdvalls äng
God hårdvalls äng
Rocklunda tillhörig, sägs hafva vält sig till denna kronojord
Ängen därtill

(Påskrift:)

At denna charta som kostar fem riksdaler 32 skilling banco är enlig med det i kongl.
landtmäteri contoret befintelige original betygar Stockholm den 30 maji 1815

P.A. Fineld
Öfver inspector