VaLa:18


(Rubrik:) Charta öfver Storeryd uti Östergötland, Lysings härad och Åby sokn, författad år
1640 af landtmätaren Johan Larson, afritad i kongl. general landtmätericontoiret år 1790 af
Birger Blomberg.

Beskrifning

A. Storeryd kronohemman 1.
B.                    i Norrgärdet        1 3/4 tunländer     
C.        Utsäde i Östergärdet       1 ¼     tunna        
D.                    i Västergärdet      2        tunnor
E. Äng til 20 lass hö med gärdesängen,
    någon skog och utmark.

(Karttext:)

Hårdvalsäng
Gärdes äng
Alnar
Gärdes äng

(Påskrift nederst:)

Att denna charta och beskrifning är till alla delar enlig
och öfverensstemmande [med] med original chartan och beskrif-
ningen som förvaras uti kongl. generallandtmäteriecontoiret
det betyges af Stockholm och bemälte contoiret 16 augusti
1790.            Carl Holmlund