VaLa:19


(Rubrik:) Geometrisk charta öfwer Fängetorp uti Östergöthland, Hammarkinds härad och
Skällviks socken författad år 1650 af landtmätaren Johan de Rogier, afritad i kongl. general
landtmäteri contoiret år 1821 af Anders Alreik.

(Karttext:)

Aln mått

Beskrifning                                                                        

                                                                                                                 Tunnor            Lass

A.        Fängetorp krono hemman                                 ½

2.        Norra gärdet, dung-jord, utsäde                        3 tunnor
                                                                                                                 5 3/4
3.        Södra gärdet, samma jordmån, utsäde               2 ¾ dito

4.        Hemmängen, mosswall                                      5 lass
                                                                                                                                        25
5.        Jängetorps kärr, ½ hård-, ½ sankwall                20 dito
                            Tarfwe skog. Godt bete

B.       Änghump till Listorp, kärr-wall                                                                               20

C.       Änghump till Hångslij, kärrwall                                                                               7

(Påskrift, nederst:)

At denna charta, som kostar sex ??? banco är enlig med det
i kongl kundmaterie contoret befintelige original betygar
Stockholm den 19 februarii 1821
P.A. Fineld
öfver inspector