VaLa:7


(Rubrik:) Charta öfwer Wirida prästegård och Boarp i Jönkiöpings lähn, Norre Widbo härad
och Wirida sochn; såsom deras ägor ära afmätte och beskrefna åhr 1641 af landtmätaren
Päder Joenson Duuke

Notarum Explicatio


Littera                                                                              ???        ???            Laß
                                                                                                                        höö
1    Boarp skattehemman 1 hafwer i byemåhl 20 alnar
A    Uthsäde i    Norregiärdet                                                              3
B                      Östergiärdet                                                               3
C                      Wästergiärdet                                                        2 ½
D                      Eng till                                                                                    22
E    En äng Kinnarp1, skattegården i Boarp till, finnes särskilt afritad
2    Cronohemman ibidem 1 hafwer i byamåhl 40 alnar bred å<ker>2
A    Vthsäde i    Norregiärdet                                                              6
B                    Östre giärdet                                                                6
C                    Wästergiärdet                                                              5
D                    Eng till                                                                                     30

Littera                                                                                   ???    Tunnor    Laß

3    Prästen i Wirida hafwer i byamåhl 20 alnar bred å<ker>3
A                    Norre giärdet                                                               3
B    Vthsäde i    Östragierdet                                                               3
C                    Wästregierdet                                                           2 ½
D                    Eng till                                                                                    22
      Till Boarp är nödtorfftig skog och uthmark
4    Prästegården i Wirida 1
E                    Norra giärdet                                                           6 ½
F    Vthsäde i  Söder giärdet                                                             13
G                    Östergiärdet                                                                6
H                    Eng till höö                                                                             8

Till sielfwa prästegården är ingen skog eller
uthmark, utan i Boarp.
Till detta hemman är en eng, kallas
Hämmingtorp, hwarpå en särskild afritning,
är full med berg och steen, gifwer höö 20 las.
Prästens åkrar till Boarp hemmanet ligga
alla i fast linda uti alla giärden och brukas
till äng; får derpå 10 laß ahrligen4

1 Ödegård?
2 Endast å i åker synligt p.g.a skada i papperet ms.
3 Endast å i åker synligt p.g.a skada i papperet ms.
4 Fel för åhrligen?5: Kyrckan Wirida

Denna delineation wara enlig och lijka
lydande med original chartan attesteras
af kongliga lantmäteri contoriet i Stockholm
den 10 april 1725.        Brynolph Hesselgren

(Karttext:)

Giärdes eng
Crongårdens eng
Prästens eng som lyder till Boarp
Giärdes eng
Giärdes eng
Hårdwals eng full med berg och steen
Scala ulnarum

(Nedanför karta och Notarum Explicatio:)

Tillhör Wireda prästgården