X1:1    

 

(Rubrik:)        Arnääs Sochn                
                   

   
    Täffra ähre 2 gårdar, skattar både tillhopa, doch halffparten till hwardera
    gården                                                                             1 mantal   12 ½ Säland
    Vthsäde aller                                                                      <...>
    Höö aff åker engen till                                                    11     gillingar
    Höö aff Taffra engen till                                                    6     gillingar
    Höö aff twenne slåtsweder i skougen                                1 ½ gillingar
   
    Till denne by ähr trångh och mästedeles onyttigh vthmark, liten mulebeet
    ingen timberskough, näffwerskovgh eller suedieefall, fiskewaten till nöd-
    torfften, sampt quarneställe kiöpt ifrån Banafiäl i Grunsunda sochn

    På södra sijdan om Täffrabäcken ähr ödeshemmanett Kroken belägitt, Hwilkett
    nu alt ähr offwergangit medh skough och moßa, skattas nufor 5 Säland:
    och brukas till hööslagh, Twådelarna aff numero i Lunne och tredieparten
    till offwantechnade Taffra gårdarna
    Obrukat åker eller lägder till detta hemmanet till               1 3/4 Tunneland
    Höö allas både aff lägderna och ängen                             2 ½ gillingar
    
    Till detta hemmanett ahr¹ samma tillägenheeter medh skough och vthmark
    såsom till offwanbenempte byn Täffra.(Karttext:)  


Leer mylla
Små starrwall
Små starwall
Taffra bäcken

 

¹ D.v.s. ähr.