X1:126    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
          Öden haffwe fordom warit 2 gårdar, aff hwilka den ene som
          nu besittin och behållin ähr skattar                               15        Saland¹
          Haffwer vthsäde i brukatt åker                                      3 5/8    Tunnor
          Bekommer höö hemma wedh byn                               10        Gillingar
         
Höö aff Dalsmyran till denne gården                              4        Gillingar

         
Dett andra hemmanet ähr i förtijden giffwit och skiänckt
          til kyrkian, och brukas nu både åker och engh vnder Prä-
          stegården till hööslaagh.
          Obrukatt åker till dett hemmanet                                   1        Tunnor
          Bekommer höö alles, både aff lägdor och åkerlindor     2        Gillingar
          
          Nödtorfftigt strömingzfiske, Tarffweskogh och mulebeet finnes
          til denne byn sampt humblegårdh om 50 stanger2

          Denne byn skattar för ett gammalt ödestorp benempt Dalgierden 2½ Saland3
          Samme torp haffwer aldrigh warit häffdat vthi någon mans
          minne vthan ähr nu medh stor kiäälskogh öffwergångit så att
          thett aldrigh mera kan komma til bruk igen, Synes eij häller
          hwar åker eller engh haffwer warit, Vthan liger för fäfott.


         
(Karttext:)  


Hwijt moßa
Sandh mylla
Fillingz Siöön
Hwijt moße wal
 


¹ D.v.s. Säland.
2 D.v.s. stänger.
3 D.v.s. Säland.