X1:128    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                
                   

          
   
    A   Högen ähr 2 gårdar, Lijka store till
          åker och engh, skattar både till
          hoopa                                                                        12        Säland 
         
Jtem skattar både tilhoopa för strömingz
          fiskett i Högzhammar                                                    1        Säland 
          Vthsäde till denne byn brukat åker                                4 5/32  Tunnor
          Obrukat åker                                                                  1/2     Tunnor
          Höö aff lägder och åkerlindar                                       8        Gillingar

         
Till denne byn ähr ingen engh eller
          engzrödningh, haffwer trångh och ste-
          nigh mulebeet, nödtorfftigh skogh till
          weedh, stöör och giesle.

          En gammal förfallen by eller slänte gadh
          brukar denna byn, benempt Bodum
          Skattar der sammestädes                                            12        Saland1
          Bekommer höö alles till                                               10        Gillingar
         
Samme by bliffwer vthi nästföliande
          columnen describerat och specialiter för-
          tecknat.

          Nock brukar denne byn ett fäbodställe
          benempt Gunnerstadh, för benempte fäboder
          skattar denne byn                                                       10 3/10   Säland
          Bekommer höö der sammastädes                                 2 1/2    Gillingar


          Bodum ähr 2 gambla gårdar, 
          Skattar både tillhoopa                                                12        Säland   
          Vthsäde                                                                       2 3/16  Tunnor
          Obrukat åker                                                                  1/2     Tunnor
          Höö aff lägder och åkerlindar                                    10        Gillingar

         
Till denne byn ähr mulebeet
          fiske vatn både till ströming
          och fielfisk såsom och quarnestäl-
          le tarffweskovgh till nödtorff-
          ten 

          Deße gårdar haffwer lijka by-
          amål både i åker och engh.
          Hwilka och skattar och bru-
          kas vnder offwanförtecknade
          byn: Högen, en deel till vthsäde
          eller åkerlandh och en deel till
          hööslaagh och lägder.
         
          
        
(Karttext:)    

Leer mylla
Små Starwal
Små Starr
Leer mylla
Stårr Engh
Hwijt moßa
Små starr
Sand iordh
Små starr
Sandh iordh


 
 


1 D.v.s. Säland.