X1:13    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                  
          
   
    Elsmark ähr 2 gårdar skattat både
    tillhoopa                                                                           <...>
    Vthsäde aff den östra åkeren brukat
    åker                                                                                 <...>
    Obrukat åker eller lägder der sammastadz
    Obrukat åker i dett wästergärdet, Hvil-
    keed ifrån den österåkeren ähr  beläi-
     gitt ¼ mijl.
    Höö aff lägder och åkerlindar                                           16     gillingar
    Star höö aff skougzengarna                                                3     gillingar

    Till denne byn ähr mulebeet timmerskough
    och annan tarffweskough, sampt quarnestäl-
    le till nödtorfften, haffwer och laxfiske nå-
    godt lijtett j Gijdeåån, men intett swedie-
    fall eller engzrodningar.

    Denne byn ähr en medh dee första byar
    i denne sochnen som frostett plegar giöra
    skaada, Endels och vthaff skeenett eller so-
    lenes hetta som werkar vnderstunden på
    des grunda och sandia åkerlandh.
   
Numero 1 haffwer i byamål                                                14      Saland ¹
    Hwilkett bleff ödeskriffwit anno 1633, Och nu
    åter igen anno 1647 till bruk vptagit.
    J medlertijdh, mädan thett ödeskreffzz
    war thett tillijka medh anno 2 bru-
    kat till hööslagh vnder den gården Trät-
    ta hwilken haffwer bekommit höö aff
    deeda hemmanet enskilt                                                 12      gillingar
   
Men numero 1647 när thett till bruk bleff
    vptagit, Jemnade och delte både gårdarna
    sigh emellan så att hwarthera gården skat-
    tar                                                                                  11      Säland
    Obrukat åker till denna gården                                         2 3/4  Tunnor
    Bekommer höö till                                                           9 1/2   gillingar
    Brukat åker                                                                       23/32 Tunnor
  
    Numero 2 haffwer i byamål                                           11        Säland  
    Brukas till hooslagh och endeles till fä-
    boder vnder Trätta folio <...>
    Vthsäde brvkat åker                                                          23/32 Tunnor
    Obrukat åker                                                                  2 3/4   Tunnor
    Bekommer höö till                                                           9 1/2   gillingar(Karttext:)  


Myra landh
landtmätare Jacob Christopherson Steenklyft 1646