X1:130    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
          Fanbyn ähr 2 gårdar lijka store till
          åker och engh, Skattar både tilhopa                            20        Säland 
          Vthsäde alles brukat åker                                             6 7/8    Tunnor
          Obrukat åker eller lägder                                                1/2    Tunnor
          Höö aff samma lägder                                                  1        Gilling
         
Höö aff åkerlinderna                                                  15        Gillingar

          Till denne byn ähr tämmeligh godh
          mulebeet och strömingzfiske, såsåm
          och någodt fiälfiske, men ingen syn-
          nerligh timberskough eller swediefal,
          Annan tarffweskough til stöör,
          weedh och giesle finnes till nödtorf-
          ten


    Numero 1 haffwer i byamål                                               10       Säland
          Vthsäde i brukat och obrukat åker                              <...>   
          Beckommer höö alles till                                             <...>

         
Denne gården haffwer ett litett ödes
          torp, benempt Gijdbölet, hwilkett tilförne
          ähr skattat för 5 Säland och bleff Anno 1645
          förmedlat och giort till 1 Sälland

         
Samme torp ähr nu medh skough
          öffwergångit
          

        
(Karttext:)   

Sandmylla
Sijdlendigh iordh
Quarnar
Sanck engh
Sijdlendigh iordh
Små starr wall
författad år 1646 af Jacob Christopherson Stenklyft
Vthanååßwijken