X1:134    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
A       Nor Önskan ähr 1 gårdh 
          Skattar                                                                      14 1/2     Säland 
          Vthsäde alles                                                               4 11/16   Tunnor
         
Bekommer höö alles till                                              14         Gillingar

          Denne ödesgården medh littera C note-
          rat lyder och till ofwanbenembte gården  Norre
          Önskan, och ähr kallat Söder Önskan,
          Samme gårdh skattar                                                   3          Säland 
          Obrukat åker                                                               2 1/2     Tunnor
         
Höö der sammestades aff lägderna och
          åkerlinderne                                                                 4         Gillingar
         
          Till benembte hemman och gårdar ähr godt
          strömingzfiske, haffwer skarp och ste-
          nigh vthmark och mulebeet, Jngen
          synnerligh timberskough, swediefal
          eller engzrödningoor, Quarnor eller
          quarnestallen ähr tämmeligh goda.
          Humblegardar1 om 100 stänger.

          Offwanbenebte Norre Önskan skat-
          tar och 1 1/2 Säland  i Lockemark, thet
          samme brukas till hööslagh
          Bekommer höö till                                                       <...>
          finnes Folio


  E      Husum ähro 2 gårdar, Skattar
          både tillhoopa                                                            22         Säland 
  F      Vthsäde brukat åker                                                    3 15/16  Tunnor
  G      Obrukat åker eller lägdor                                            1 7/8     Tunnor
          
Höö aff samma lägdor                                                 2         Gillingar
           Höö aff åkerlindor och renor                                       8         Gillingar
          
Bekommer Höö aff Hußengen                                     7         Gillingar
         
          Till denne byn ähr strömingzfiske, lax-
          fiske och Näionögh fiske haffwer mu-
          lebeet, timmerskough och annan tarf-
          weskough sampt quarnar eller quar-
          neställen til nödtorften, men intett
          swediefall eller engzrödningar
          

    Numero 1 haffwer i byamål                                               10 2/5    Säland
          Vthsäde i brukat och obrukat åker                              <...>   
          Beckommer höö alles till                                             <...>

   
Numero 2 haffwer i byamål                                               11 3/5    Säland
          Vthsädealles                                                               <...>   
          Beckommer höö till                                                    <...>       
          

        
(Karttext:)   


Leer mylla
Leer mylla
Sanck engh
Toffwigh Engh
Sanck engh
Hård wål
Sandh mylla1 D.v.s. Humblegårdar.