X1:135    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
   D    Gidåbacka ähr ett cronotorp
          Skattar                                                                        3 1/2   Säland 
         
Brukas och skattas aff Numero 5 i Dombäk
          Vthsäde                                                                          5/8   Tunnor
         
Höö aff åkerlinderna                                                    3 1/2   Gillingar

          Till detta torp ähr ingen skough eller
          vthmark, haffwer nödtorftigt fiske-
          watn både till strömingh såm annan
          fiäalfiske, men inga andra nyttigheeter, Huar-
          ken till enger quarnor eller quarnestalle1.
          Cronones laxfiske ähr strax här hooß belagit2

   H     Lockemark haffwer fordom warit 2 går-
          dar, hwilka nu ähro förfalne och ödelag-
          de, skattar både tilhoopa                                            13         Säland 
          Obrukat åker till denne byn                                          3         Tunnor
         
Höö aff benembte obrukat åker eller
          lägdor                                                                          4         Gillingar
          Smått star höö av denne myra                                       4         Gillingar
          Till denne byn ähr mulebeet, timmer-
          skough, lööffskough sampt annan tarf-
          weskough til nödtorfften, haffwer och
          någodt fiskewatn, men intett swedie-
          fall engzrödningar quarnor eller quar-
          neställe
  
          Denne merbenembte by skattas och brukas
          til hööslagh aff effterfolliande3 byar
          och gårdar.
 
    Numero 2 i Vthanåås skattar                                             3 1/2    Säland
    Numero 3 ibidem skattar                                                   4        Säland     
   
Numero 4 i Dombäck skattar                                            4        Saland4
    Norre Önskan skattar i denne byn                                     1 1/2    Saland
          

        
(Karttext:)   


Sandh moo
Gijd åhn.
Hwijt moßa
Leer mylla
Star wal
Leer mylla
Locksiöön.
 


¹ D.v.s. quarneställe.
² D.v.s. belägit.
³ D.v.s. effterfölliande.
4 D.v.s. Säland.