X1:14    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Sunnangißiö ähr 2 gårdar skattar                                     22      Säland
    Vthsäde till både gårdarna brukat och obrukat åker        
    Jntett höö aff obrukat åkeren, ty densamma
    ähro öffwergången medh skough och mößa.                                                                             
    Höö aff åkerlinderna                                                            ½  gilling
    Starr höö aff åtskilliga skougzengar och myror                  28      gillingar

    Till denne byn ähr mästedeles onyttigh vthmark
    Lijten mulebeet och fiskewatn, Timberskough och
    annan tarffweskough finnes till nodtorfften1, men
    inga quarnestallen eller humblegardar2.

    Denne byns åhrswäxter plegar opta förderffwas 
    aff frostett och skeenet 

Numero 1 haffwer i byamål                                                  8       Saland3
    Vthsäde brukat åker                                                        <...>
    Derkommer höö till                                                        12 ½   gillingar
  
Numero 2 haffwer i byamål                                                14       Säland  
    Dermälte 14 Säland bleffwe ödeskreffne Anno 1633
    och ifrån den tiden warit häffdat eller brukat
    vthi någre åhr till höslagh vnder andra byar och
    gårdar, Men effter såsom lägderna eller åker-
    ??? det bleff strax offwergangit medh skough
    och moßa, ähr thet sädan plat odelagt, och liger
    ähnnu öde.
    Obrukat åker eller lägder till denne gården                                                              
    Höö aff skougzengerna som ähnnu brukas till
    slått vnder andra byer och gårdar                                    16       gillingar(Karttext saknas)

 
 

1 D.v.s. Nödtorfften.
2 D.v.s. humblegårdar.
3 D.v.s. Säland.