X1:144    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   

   
          Wijke ähr ett gammalt Ödeshemman
          Skattar                                                                       8         Säland
          Obrukat åker till detta hemma-
          net som nu ähr medh småskough of-
          wergen                                                                         3 1/2    Tunnor
         
Höö aff samme åker eller lägdor                                    3 1/2    Gillingar
          Småt starhöö aff åkerlinderna                                            1/2    Gilling
 
          Till denne byn ähr inga synnerliga
          nyttigheter, Hwarken til fiske-
          watn, Skough eller mulebeet.

          Detta merbenembta hemmanet skat-
          tas och brukas aff effterföllian-
          de byar och gårdar till hööslagh.

      Numero 1 i Skeede skattar                                                  2          Säland
          Bekommer höö                                                             <...>

      Numero 2 ibidem skattar                                                    3 1/2     Säland  
          Bekommer höö                                                             <...>
       
     
Numero 3 ibidem                                                               2          Säland
          Bekommer höö till                                                        <...>
        
      Numero 4 i Banafiel Folio <...> Skat-
          tar och brukar til hööslagh                                               1          Saland¹
          Bekommer höö till                                                        <...>


          Skeede ähro 3 gårdar, Skattar                       1 mantal
          Vthsäde brukat åker                                                      8 1/4    Tunnor
         
Höö aff åkerlinderna                                                      3        Gillingar
          Höö slåtsweden benembt Dalen, hwilken
          liger särskildh i skatt för 3 1/2 Saland ¹ och
          ähr doch mästedeles odugligh, Småstar                          2        Gillingar                             
 

          Noch skattar denne byn, Ödeshemma-
          nett Wijka, Hwilkens Quantitet och
          qualitet vthi öffre Columnen förtechnat
          ähr.
          
         Till denne byn Skeede ähr skiönt
          strömingzfiske såsåm och något annat
          fiälfiske, Jngen synnerligh vthmark,
          Skough eller mulebeet, Quarnor ly-
          der her till såm kan nyttias höst och
          wår.
         
      Numero 1 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde                                                                       <...>
          Bekommer höö                                                            <...>
          Denne gården skattar 2 Säland i Sö-
          derflerke Folio <...>

      Numero 2 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde                                                                       <...>
          Höö aff åkerlinderna och Daalen                                   <...>
       
     
Numero 3 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde                            <...>    Höö                         <...>
          Skattar i Norflerke Folio <...>                                               2 1/5    Säland                                                  
                


(Karttext:)   


Sandh mylla
myra medh Små star
Sieenwal
Leer mylla
 

 

¹ D.v.s. Säland.