X1:145    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                
                   
          
   
          Ellöön ähro 2 gårdar, Lijka store till
          åker och engh, Skattar både till-
          hoopa                                                               
          Vthsäde brukat åker                                                     6 31/32   Tunnor
          Orukat åker eller lägdor                                                    3/4    Tunnor
         
Höö aff åkerlinder och lägdor                                       3          Gilling
         
          Till denne byn ähr godt strömingz-
          fiske och mulebeet, nödtorfftigt fell-
          fiske¹ och tarffweskough såsåm och
          quarnstalle2 såm kan nyttias höst
          och wåår.


          Tiern ähr ett gammalt ödeshemman hwil-
          kett brukas til hööslagh vnder offwanbenembte
          byn Ellöön, aff hwilken dett och ähr skat-
          tat för 14 Säland och bleff Anno 1641 förmed-
          lat till 4 3/5 Saland3                     
          Orukat åker till detta hemmanet                                     1  1/2    Tunnor
         
Höö aff samma åker eller lägdor                                    1  1/2    Gilling
         
Starhöö aff åkermyrerna                                                1  1/2    Gilling
         
          Till detta hemmanet ähr samma tillägen-
          heterbyn  såsåm till Ellöön, men intet quarne-
          stalle4 såm finnes här till byn.
       


(Karttext till Ellöön)  


Sandh mylla
Ellöö wijken
Sandh mylla(Karttext till Tiern)


Leer mylla
Tiernsiöön
Sieen wall
Sanck Myra medh små star 
¹ D.v.s. fiellfiske.
2 D.v.s. quarnställe.
3 D.v.s. Säland.
4 D.v.s. quarneställe.