X1:149    

 

(Rubrik:)       Nordmalingh Sochn. IV                
                   


Generalis Explicatio Notarum
          
   
          Diupsiöö, ähr 4 gårdar, Skattar                     1 Mantal   6         Säland
    A   Vthsäde brukatt åker                                                      5 1/2    Tunnor
    B   Obrukat åker eller lägdor                                               7         Tunnor
    B   Skiönwals höö aff benembte lägdor                              22        Gillingar
   
C   Skiönwals höö aff åkerlindor och renor                         20        Gillingar
                 Höö aff skougzengierna såm effterföllier                                       
          Elgzmyran och Föla kiernan, måßigh                               4        Gillingar
          Finnmyran                                                                     2 1/2     Gillingar
         
Elliest brukar och denne by mycketh swedieland
          aff hwilkett man åhrligen bekommer höö til                     8         Gillingar
         
          Och aldenstundh denne by /såm benembt ähr/ haffwer
          godh lägenheet till swediefall och rödningz
          mark, ähr en stor deel aff åkeren till lägdor
          och hööslagh igenlagdh.
         
          Andre treffwelige och nyttige lägenheeter
          finnes till denne by medh nödtorfftigt fiske-
          watn, mulebeet, timberskough, och engzröd-
          ningar. Vthi denne by plegar aldrigh något
          frost giöra skada, Vthan när mycken wåt-
          åhr infaller plegar des åhrswäxt taga
          stor skada aff  roost eller rorka.


 Specialis Explicatio Notarum


      Numero 1 haffwer i byamål                                              11          Saland¹
         
Vthsäde medh brukatt och obrukatt åker                     <...>
          Höö aff lagdor2 och åkerlijndor                                  <...>
          Hoo aff skogzengior och slåt swedior                          <...>

       Numero 2 haffwer i byamål                                               4 1/2      Säland
         
Vthsäde i brukat och obrukat åker                              <...>
          Höö aff lägdor och åkerlindor                                      <...>
          Höö aff skogzengiar och slåtte swedior                        <...>
       
     
Numero 3 haffwer i byamåll                                              10          Säland 
         
Vthsäde alles brukat och obrukat åker                         <...>
          Höö aff lägdor och åkerlindor                                     <...>
          Höö aff skogzengior och slåtswedior                            <...>
  
      Numero 4 råder lijka i aker3 och engh med Numero 2

 

(Karttext:)   


Diupsiöön
Leer mylla
Leer mylla
Diupsiö Tiernan
Sköönwal
godh Hööwäxt
Scala vlnarum.
 

¹ D.v.s. Säland.
2 D.v.s. lägdor.
3 D.v.s. åker.