X1:150-151    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Nordmalingh Sochn.                 
                   


Generalis Explicatio Notarum
          
   
          Sunnansiöö haffwer fordom,
          warit 7 gårdar, Ther aff 2 ähro nu
          besittne och 5 öde, haffwer skattat
          alle tilhoopa                                                1 Mantal 17 1/2     Säland
         
Benembte öde eller ödeskriffne gårdar
          ähr altidh och ifrån den tijden thet
          ödeskreffs warit brukat vnder
          åtskillige gårdar och hemman till
          hööslagh, såm widare der om vthi
          Special Explicationen omrört
          warder
    A   Vthsäde till heela byn i brukat
          åker                                                                             4 1/4   Tunnor                                            
                   Obrukatt åker.
    B    Storfälla                                                                               
    C    Lilfalla                                                                       13 3/16   Tunnor
   
D    Gammelgierda                                                                   
    E    Näsåkeren och
    F    Byåkeren
          Höö aff benembte obrukat åker                                  15        Gillingar                     
    G   Höö aff Hemengen eller
          åkerslåtten                                                                 12        Gillingar
         
          Till denne by ähr swe-
          diefall, skough och mulebeet,
          Lijtet fiskewatn, Jnga vthän-
          gior eller engzrödningar.
          Vthi denne by förnimmer
          man opta stor skada aff kiöld
          och frost, som på des sijlädiga
          och Wätskachtiga åkerlandh
          nederfodler, doch kan dett
          lätteliga i genom dijkande
          något förbättras


 Specialis Explicatio Notarum


      Nummerus 1 haffwer i byamål 17 Saland ¹ Ther aff allenast
          10 skattar och 7 ähro ödeskriffne, hwilka benembte 7 Säland
         
brukas till hööslagh vnder samma gården
          Vthsäde brukat åker                                                    3 1/8   Tunnor
          Obrukat åker eller lägdor                                            <...>       
          Hårdwals höö aff lägdorna och åkerslåtten                   <...>
          
       Numero 2 ähr gården förfallin och jorden ödeskriffwin,
          Hwilken Johan Anderßon i Baggegården till höslagh
          brukar vnder sitt hemman, doch ähr en deel ther aff
          nyligen vpbrukat till åker.
          Vthsäde                                                                          7/16   Tunnor
          Obrukatt åker eller lägdor                                            <...>       
          Höö aff benembte lägdor och åkerlindar                       <...>
       
    
Numero 3 ähr och gården förfallin och jorden eller deß åker och engh
          brukas aff kyrkioherden j denne forsamlingen till höö-
          slagh, Hwilken och vthi mången åhr haffwer warit ödeskrif-
          win
          Obrukatt åker                                                              <...>       
          Höö aff samme obrukat åker eller lägdor, tillhoopa medh åker-
          slåtten                                                                          <...>
  
     Numero 4 ähr lagt vnder Numero 5 och
          skattar både tilhoopa 9 Säland
          Ther aff ähr 3 Saland2 ödeskriffne, det
          samme brukas vnder gården till hööslagh.
          Vthsäde j brukat åker                                                       5/8    Tunnor
          Obrukatt åker                                                              <...>       
          Höö aff samma obrukat åker
          tilhoopa medh åkerslåtten                                             <...>

     Numero 6 ähr gården öde, men jorden eller
          des ägor brukas tilhoopa
          skattar både tilhopa medh Numero 1
          och ähr inrächnatt vthi dett 17 Säland som
          merbenembte Numero 1 påfört ähr
         
     Numero 7 ähr öde både huus och jordh, och
          haffwer icke i någon mannaminne
          warit brukat till åker, Vtan en
          deel brukas nu till hööslagh, thett såm
          icke ähr medh skogh och moßa öffwer
          gångit, Benembte ödeshemman haf-
          wer j byamåll
          


(Karttext:)   


Sandh iordh
Sandh iordh
Leer iordh
Quarnor
Sunnan Siöön
Sunnan Siöön
Små starwall
Leriordh
Sandhmylla
 

 

¹ D.v.s. Säland.
2 D.v.s. Säland.