X1:152    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                 
                   


Generalis Explicatio Notarum
          
   
   A    Baggården, ähr 2 besittne gårdar och en odeskriff-
          wen, benembte ödeskriffne gårdh haffwer tilförne medh dee
          andre gårdarne legat i skiffte teegh om teegh, men
          för någon tidh sädan tå thett ödeskrreffs bleff thet
          ifrån dee andre gårdarna affsöndrat och lagt vthi
          eitt särskildh stycke försigh sielff, der frostet som op-
          tast plegar giöra sådan skada, Och brukar så offwanbenembte
          gårdar dett samma hemmanet sigh till hööslagh
          aff samma hemman brukat Numero1 3 1/Säland och bekom-
          mer höö aff lägdorna och engien der samma städes        2 1/2     Gillingar
         
Numero 2 brukar 3  Säland. Bekommer hoo¹           2          Gillingar
   B.C Vthsäde til dee besittne gårdarna the der haffwer lijka
          lott j åker och engh, Brukat brukat och obrukat åker     8 1/16   Tunnor
          Höö till deße 2 gårdar aff lägdorna och Hemengien       12        Gillingar
         
          Till denne byn Baggården ähr
          nödtorfftigt mulebeet, skogh
          och swediefall, sampt och nå-
          godt fiskewatn, doch lyder den-
          ne by vnder tijden stor skada aff
          frostett medan säden står i
          wäxten.


 Specialis Explicatio 


       Numero 1 haffwer i byamål                                             12           Säland
  
B    Vthsäde i brukat åker                                                     3 17/32     Tunnor
   C    Obrukat åker eller lägdor                                                   1/2        Tunnor
          Höö aff samma lägda tilhopa
          medh engien                                                                   6           Gillingar
          En slåttswedh till denne går-
          den benembt Bågmyran Höö                                          2           Gillingar

       Numero 2 haffwer i byamål                                               8            Säland
         
och haffwer doch lijckwäl så
          stor lott både j åker och engh
          såm Numero 1.
       
     
  Numero 3 ähr för någon tidh sädan
       bliffwen ode, och des ägor bru-
       kas vnder offwanbenembte gårdar
       Numero 1 och Numero 2 till hööslagh.
          Denne gården haffwer i bya-
          mål 6 1/2  Saland2                                        
  
D    Obrukat åker                                                                 <...>
          Höö aff lägdorna                                                            2           Gillingar
   E     Småt starhöö aff engen                                                   2 1/2        Gillingar                                   

 

(Karttext:)   


Leer iordh
Hårdwal
Hem Engien
Leer iordh
Hardwal3
Små star
 
 

¹ D.v.s. höö.
2 D.v.s. Säland.
3 D.v.s. Hårdwal.