X1:155 

  
                   
          
          Orbölett haffwer warit 2
          gårdar, aff hwilka den ene
          nämligen Östre gården ähr öde och des
          iorde ägor brukas vnder den an-
          dre behålne gården
          Vthsäde alles i brukat åker                                            4 5/8      Tunnor
          Obrukat åker eller lägdor                                              3  1/2     Tunnor
          Höö aff benembte lägdor                                              4          Gillingar
         
Höö aff åkerlindor                                                         5         Gillingar
          Bekommer höö aff åtskil-
          lige myror och skougzengier                                          1          Gilling
         
          Denne by haffwer mulebeet, 
          fiskewatn och swediefal till
          nödtorfften. 

       Denne offwanbenembte by lyder opta
         stort meen aff kiöldh och frost
         när några kalla nätter om
         sommar tidh infalla.


      Numero 1 haffwer i byamål                                               7          Säland
         
Hwilka för någon tidh sädan ähro bleffne
          ode1 skriffwin, doch altidh ifrån den tijden
          dee odeskreffs2 warit brukade til höö-
          slagh vnder den andre gården Numero 2
          Vthsäde till denne gården Numero 1 obrukat
          åker eller lägdor                                                            2  9/16   Tunnor                           
          Höö aff benembte obrukat åker eller lägdor                 <...>
          Höö aff åkerlindor och skogzengier                             <...>
     
     
Numero 2 haffwer i byamål                                             15          Säland 
          
Ther aff 8 Säland ähro ödeskriffne, Hwilka
          doch lickwäl ähro häffdade effter landz
          sens wanlige  bruck, en deel till åkerlandh
          och en deel till lägdor eller hööslagh 
          Vthsäde till samme gårdh brukat åker                            4  5/8     Tunnor                           
          Obrukat åker                                                                    7/8     Tunnor
          Höö aff åkerlindor lägdor och skogzengier                   <...>
  
 

(Karttext:)   


ob
rukat åker
Leer iordh
Leer iordh
Sandh iordh
Hårdh wall.
  1 D.v.s. öde.
D.v.s.
ödeskreffs.