X1:156    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   

   
          Nyåker ähr ett hemman om                                        20            Säland
          Hwilkett en tidh långh haffwer warit öde-
          skriffwit, doch altidh ifrån den tidh dett
          ödeskreffs intill åhr 1642 warit åbott
          och besittit aff en kneckte enkia, hvil-
          ken hemmanet effter sin förmåga haff-
          wer häffdat och brukat, doch icke myc-
          kit vthi öpen åker, effter såsåm den opta
          plegar förderwas aff kiöldh och frost,
          Vthan mäste parten brukat til hööslagh,
          Hwar igenom hemmanet haffwer myc-
          ket förderffwas, så att både lägdorna
          och engier mästedelen ähr öffwergån-
          gen medh små löffskogh. Jfrån Anno 1642
          ähr thet aff en annan åbonde besittit
          intill denne dagh, hwilken nästan haff-
          wer hållit samma bruk som offwanbenembte
          kneckte enkia
         
   A    Vthsäde til detta hemmanet brukat åker                         1  1/2     Tunnor
   B    Obrukat åker                                                                4  3/4     Tunnor
          Höö aff benembte obrukat åker eller lägdor                   4  1/2     Gillingar
  
C    Höö aff åkerlindor                                                        2           Gillingar
          Höö aff åtskillige slåttehagar och my-
          ror i skougen                                                                4           Gillingar
         
          Till denne by ähr mulebeet, fiskewatn
          tarffwe skough och swediefall till nöd-
          torfften. 
 


(Karttext:)   


Lille Träskett
Nyåker Siöön
godh Ler-  mylla