X1:157    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   

   
          Brasbacka ähr ett hemman om                                        19            Säland
          Hwilkett bleff Anno 1633 ödeskriffwit, doch
          altidh ifrån den tijden warit hållit weedh dett
          bruck som effterföllier      
   A    Haffwer vthsäde j brukat åker                                       1  5/8     Tunnor
   B    Obrukat åker eller lägdor                                              5  1/8     Tunnor
          Höö aff benembte lägdor                                            12           Gillingar
  
C    Höö aff engien eller åkerlindorne                                   6          Gillingar
         
          Till detta hemmanet ähr godh mulebet,
          fiskewatn, swediefall, engzrödningar och
          flere tarffwelige lägenheeter.
          Doch aldenstundh någre kier eller myror
          ähre närbelägne intill denne byn, ther
          aff vnderstundnom stor kiöl vpstiges och
          giör sådan stor skada medan han så står i
          wäxten, Haffwer denne gårdens åbo
          störste delen aff åkeren igen lagt till läg-
          dor, och synnerligen för den orsak han ådenn
          bekommer mycket höö, och j deß ställe haff-
          wer vpbrukat ett lijtet torp j skogen
          benembt Gärsiön thet här närhoos affrij
          tat ähr.


          Gärsiöön, ähr ett lijtett torp eller nybyg-
          ge vpbrukat aff Brasbacka bydz ägor
          och vthmark, samme torp kan lätteliga
          vpgiöras till ett godt hemman, alden-
          stund här finnes  godh åker marck till 10
          eller och flere tunnor, Och ähr detta torp
          så medh watn omkringh flutit at man
          näpligen troor någon skada skall skee
          aff kiöldh eller frost.
          Till detta torp kan och finnas nödh-
          torfftigt fijskewatn, skogh och mulebet
          sampt swediefall och engzrödningar
          och hwadh mera der till tarffweligit
          behöffwas kan medh timmer- näffwer-
          skogh och quarneställe.
 


(Karttext:)   


Hardhwall1
Ler mylla
Leer mylla
Hårdwall.


1 D.v.s. hårdwall.