X1:158-159    

 

(Rubrik:)      Ångermanlandh.  Nordmalingh. Sochn                 
                   

   
          Hörnsiöö ähr 7 gårdar, Skattar alle tilhoopa                <...>                                                 
          Vthsäde till alle samman i brukat åker                          11 3/4   Tunnor
          Obrukat åker eller lägdor                                              7        Tunnor
          Höö aff samme lägdor                                                 13        Gillingar
          Höö aff Hemengien eller Åkerslåtten, Hårdwals höö och starr tillhoopa 18  Gillingar
          Höö aff skogzengierna, Fänsmyran och Waßbäcken       2 1/4    Gillingar
          Ytersiöö myran och Jnnerbäcken, både till hoopa           3         Gillingar

          Till denne by ähr nödtorfftigh mulebeet lijtet fiskewatn och swedieskogh,
          Endeel stenigh och sanck, vthmark, Jngen synnerligh dugligh engzröd-
          ningh quarn eller quarnställe
          Denne by plegar vnder tijden taga stoor skada aff kiöldh och frost.


     Numero 1 skattar                                                            10         Säland
         
Vthsäde både j brukat och obrukat åker                      <...>
          Höö aff engior och lägdor                                            <...>

     Numero 2 lijka stor j skatt, åker och engh med Numero 1, merbenembte Numero bru-
          kat och dett medh Littera <...> Noterat serskilt vthan någon skat, thet der
          medh sine fäder haffwer vpbrukat aff vthmarken.                                                  
         
Vthsäde aff samme nybruk till båden gårdarna               <...>
          Bekomma höö der sammestädes                                   <...>
 
     Numero 3 skattar 6 Säland  Haffwer vthsäde j brukat och obrukat åker     <...>
          Bekommer höö aff engior och lägdor alles till                 <...>
          Detta hemmanet bleff ödeskriffwit åhr 1640 och ifrån den tijden warit
          brukat aff en finne benembt Lars Matson.                                     
          
    
Numero 4 skattar 8 Säland  vthsäde j brukat och obrukat åker     <...>
          Bekommer höö aff engior och lägdor alles till                 <...>

    
Numero 5 skattar 8 Säland och haffwer lijka lott j åker och engh medh   
          Numero 4.
      
     Numero 6 haffwer i byamål 7 Säland  Hwilkett bleff ödeskriffwit åhr 1634
          och ähr för 6 åhr sädan till bruck vptagit aff en finne benembt Päder
          Eskilson, J medler tidh mädhan thet ödeware, ähr thett brukat aff
          effterföliande gårdar j denne by till hööslagh  

    
Numero 7 haffwer särskilda ägor för sigh sielff, och finnes affrijtat och Describe-
          rat Folio 160.(Karttext:)   


Hårdh wall.
Höörnsiön
Bornsiöö Kiernan
Leer iordh
Små star
Starhöö
Kierr
Leer iordh iordh