X1:161    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh  Nordmalingh Sochn.                
                   
          
   
          Ängnäszet ähro 2 gårdar, Lijka rådan-
          de i åker och engh, Skattar både tillhoopa    1 mantal    8          Säland 
    A   Vthsäde till både gårdarna j brukat åker                        8           Tunnor
    B   Obrukatt åker                                                               1           Tunna
              Hårdewals höö aff lägdor och åkerlindor                  <...>
              Höö aff åtskillige skogzängior och myror                  <...>         
         
          Till denne by finnes mulebeet, timmerskogh,
          swediefall, engzrödningar och godt fiskewatn
          Vthi denne merbenembte by ähr godt åkerlandh, hwil-
          kett sällan någon skada tager aff kiöldh eller
          frost.
          Denne gården Numero 1 haffwer j långh tidh
          warit ödeskriffwen, ehuru wäll han altidh
          och ifrån, den tiden han ödeskreffs haffwer
          warit häffdat och hållen weedh rätta bruck
          Och ähr den samme gården vthi ingen måtto
          mere hwarken till åker eller engh ähn såsåm
          den andre garden¹ Numero 2. Hwilken åhrligen
          sine vtskylder haffwer vthgiort.
 


(Karttext:)   


Hardhwall
Hårdhwal
Leer mylla
Hardh wall.
 ¹ D.v.s. gården.