X1:162-163    

 

(Rubrik:)      Ångermanlandh.  Nordmalingh. Sochn                 
                   
          
   
          Humbelholm, besittia 6 åboor                                                              
    A   Vthsäde till alle samman brukat åker                              5 29/32  Tunnor
    B   Obrukat åker eller lägdor till heela byn                         21  9/16   Tunnor
    C   Höö aff lägdorna                                                         19         Gillingar
    D   Hårdwals höö aff Hemengen                                        22        Gillingar
         
          Till denne by finnes godh mulebeet intet
          fiskewatn, Swedieskogh, Engzrödningar
          och timberskogh finnes till nödhtorfften

     Numero 1 ähr 7 Säland bleff odeskriffwitt¹ åhr 1640 och effter
          den tijden warit brukat till hööslagh vnder går-
          den Numero 2 vthi Orresbäck, hwar igenom thett vthi
          stort wanbruck kommit ähr och ähr åter for2
          4 åhr sädan till bruk vptagit
          Vthsäde j brukat åker                                                    1  7/32   Tunnor
          Obrukat åker                                                              <...>
          Höö till denne gården alles                                           <...>

     Numero 2 ähr 10 Säland, Bleff öde åhr 1643 genom stor fattigh-
          dom och lijten manshielp till hemmanes bruk,
          doch ähr lickwäl åboende der på sittiande som nå-
          godt till åker och en deel till hööslagh bärgt och bru
          katt haffwer, och hwadh benembte åbo för sigh sielff haff
          wer icke förmått att förrestå, ähr thet samme aff
          andre hemman brukat till hööslagh.
          Vthsäde brukat åker                                                           9/16   Tunnor
          Obrukatt åker eller lägdor                                             <...>
 
     Numero 3 haffwer i byamål 10 Säland och ähr Anno 1642 för
          stor motgang och fattigdom skull bleffwit öde,  syn-
          nerliga aff den stora olycka at garden3 for4 5 åhr
          sedan ähr igenom wådeldh vpbrender, och hemma-
          net sålunda mächta aff sigh kommit, doch haffwer 
          benembte gårdens åbo sigh i sin ålderdom och fattiga lägen
          heet till någon hielp häffdat och brukat en deel aff
          hemmanet, något till åker och en deel till höslagh. 
          Brukat åker                                                                           9/16   Tunnor
          Lägdor eller obrukat åker                                            <...>
          
    
Numero 4 haffwer och 10 Säland j byamåll. Hwilkett ähr be-
          sittitt aff 2 gamla pijgor, the der effter formagan5
          hemmanet häffdar en dell till åkerlandh och en
          deel till hööslagh, benembte hemman eller gårdh bleff
          ödeskriffwit Anno 1642.
          Vthsäde                                                                                    5/8   Tunnor
          Lägdor eller obrukat åker                                            <...>
    
     Numero 5 haffwer i byamål 13 1/2 Säland ther aff ähr 6 1/2 öde-
          skriffwit, hwilka benembte
6 1/2 Säland brukas vnder denne
          gården till hööslagh.
          Vthsäde j brukat åker                                                    1  11/16  Tunnor
          Obrukat åker                                                              <...>

     Numero 6 haffwer i byamål <...> Säland  Hwilkett bleff ödeskrif-
          wit åhr 1634 och ähr ifrån den tijden besittit aff
          en enkia benembt Hustru Margreta, närbenembte Hustru Mar-
          greta haffwer ähn till denne tijden ingen skatt giort
          Vthsäde brukat åker                                                      1   1/4   Tunnor
          Obrukat åker                                                              <...>
     


(Karttext:)   


Sandh mylla.
Granholmen
Öhreåån
Små star
Sandh mylla
Hårdh wals Engh
Öhreåån
1 D.v.s. ödeskriffwitt.
2 D.v.s. för.
3 D.v.s. gården.
4 D.v.s. för.
5 D.v.s. förmågan.