X1:164    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   

   
          Torbööl ähr 3 gårdar alle lijka store till
          åker och engh, Skattar alle tilhoopa
                  1 mantal 3 1/2 Saland¹
   A    Vthsäde alles brukatt åker                                           5  9/16    Tunnor
   B    Obrukat åker eller lägdh                                              7  1/16    Tunnor
   C    Hårdwals aff aff engien hemma wedh
          byn                                                                             6  1/2     Gillingar
  
D    Höö aff lägdorna                                                         9  1/2     Gillingar
         
          Till denne by ähr nödtorfftigt laxfiske
          när ingen stadga der aff vthgår,
          Tor och skarp vthmark, lijten mulebet
          och swedieskogh finnes till denne by,
          Timberskogh och tiärutorwedh finnes
          till nödtorfften, Humblegårdar om 300 stenger
          Men icke finnes har2 någon fynnerligh
          lägenheet till engzrödningar, quarnor
          eller quarnestallen3.

    Numero 1 haffwer i byamål 9 1/2 Säland Hwilkett bleff
          Anno 1643 ödeskriffwit, doch altidh j från den tijden
          aff en tolffmanwarit häffdat och hallit4 wedh
          rätta bruk en deel till åkerlandh och en deel till
          hööslagh,
          Vthsäde i brukat åker                                                  <...>
          Obrukatt åker eller lägdh                                             <...>
          Höö aff benembte obrukat åker tillhopa medh engen
          eller åkerslåtten                                                           <...>

    Numero 2 och ny 3 ähr deßa lickt både i åker och engh
          allenast dett icke såsåm Numero 1 haffwer warit
          odeskriffwit5(Karttext:)   


Små starr
Sandhmylla
Öhreåhn.
Sandh mylla
Hårdwalzengh
 ¹ D.v.s. Säland.
2 D.v.s. här.
3 D.v.s. quarneställen.
4 D.v.s. hållit.
5 D.v.s. ödeskriffwit.