X1:165    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   
          
   
          Mulsiöö ähr 2 gårdar, Skattar både tilhopa
   A    Vthsäde brukat åker                                                  1  1/16    Tunnor
   B    Obrukat åker                                                              5  1/4    Tunnor
          Höö aff benembte obrukat åker eller lägdor                 7     Gillingar
  
D    Höö aff åkerlindorna                                                    4     Gillingar
         
                Skougzengier och myror
          Höö aff Råningen                                                        1  1/2        laß
          Hijmyran                                                                    <...>
          Gumenget moßewal till                                               <...>
          Galtmyran och Roomyran                                           <...>
          Tunfoten och Wåtlökian                                             <...>

          Till denne by ähr godh vthmark och mulebeet,
          Lijtett fiskewatn och swedieskogh, Jngen näff-
          werskogh eller tiäru torwedh, Quarnställe fin-
          nes medelmåtigt godt.
          Vthi denne by skadar aldrigh någon kiöldh eller frost


Specialis Explicatio          


    Numero 1 haffwer i byamål                                                 16        Säland
          Hwilkett bleff ödeskriffwit Anno 1642
          och ähr ifrån den tijden besittitt aff en
          gammal quinna, densamma haffwer hem-
          manet häffdat och brukat effter förmå-
          gan en deel till åkerlandh och någott till
          hööslagh, och hwadh benembte quinnas förmåga
          icke haffwer tilsagt at förestå, så ähr
          thett samme aff twå bönder j Långeedh
          brukat till hööslagh vnder theras gårdar.
          Vthsäde till denne offwanbenemte gården,
          Brukat åker                                                                 <...>
          Obrukatt åker                                                             <...>
          Höö aff åkerlindor lägdor och skogzengier                   <...>

    Numero 2 haffwer i byamål                                               <...>
          Thet samma bleff ödeskriffwit Anno 1640
          och sädan til bruk vptagit Anno 1646 aff
          Daniel Oluffßon
        Vthsäde till detta hemmanet brukat åker                       <...>
          Obrukat åker                                                              <...>
          Bekommer höö alles till                                               <...>

          Till deße gårdar ähr ett gammalt odeshemman¹ benembt
          Näsåkeren, Thett samme ähr inräcknat vthi denne
          byskatten, Hwart igenom denne by ähr aff sigh kommen, al-
          denstundh thett aldrigh mera kan komma till nytta,
          Kan aldrigh häller komma till något bruk igen, finnes Folio <...>(Karttext:)   


Hårdwal
Starr
Leer mylla
Mulsiöön
Hårdwal
Starr
Hård wal
 ¹ D.v.s. ödeshemman.